پذیرندگان DS - تولیدکنندگان /محصولات صادرات و واردات