اعتبارسنجی

تعیین اصالت کارت و تشخیص هویت دارنده کارت

اگر از خدمات دهنگان به دارندگان کارت های Dscard هستید می توانید در این بخش اصالت کارت و هویت دارنده کارت را بررسی نمایید. جهت جلوگیری از سو استفاده های احتمالی بهتر است از این بخش استفاده نمایید.
دارندگان محترم کارت نیز می توانند با استفاده از بخش از وضعیت فعال بودن کارت خود آگاه شوند.